PYTANIA KONKURSOWE

pasek


wskaznik

PYTANIE 12

Który z wymienionych ptaków nie posiada czarnego paska przechodzącego przez oko?
A. jemiołuszka
B. kraska
C. żołna
D. zniczek

pytanie12-odpowiedz
Kraska. Jeden z naszych najładniejszych ptaków, wielkości gołębia. Jeszcze 20-30 lat temu kraska występowała na znacznym obszarze kraju. W 2015 roku w Polsce gniazdowało 26-31 par krasek. Najliczniejsza populacja zasiedla północne Mazowsze. Gniazdują tam 25-28 par, skoncentrowane na terenie Niziny Kurpiowskiej (Ostoja Ptaków IBA). Druga co do wielkości, licząca 1-3 pary lęgowe, populacja zasiedla tereny Podkarpacia. Pozostałości tamtejszej populacji występują głównie na terenie Puszczy Sandomierskiej (obszar Natura 2000).

wskaznikPYTANIE 11

Żółwie błotne, które są perłą Puszczy Kozienickiej, składają jaja:
A. na suchym lądzie, w wykopanych przez siebie jamkach
B. wśród butwiejących roślin na granicy wody i lądu
C. na płyciznach, w mule, na dnie zbiorników wodnych
D. w specjalnie wykonanych gniazdach wśród traw

Odpowiedź A. Żółw błotny według Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Na przełomie maja i czerwca samica składa 6-15 jaj składa w kilkucentymetrowej jamce w suchym, nasłonecznionym miejscu. Po złożeniu jaj samica zasypuje oraz maskuje wejście do gniazda. Jaja otoczone są otoczone twardą, chropowatą, wapniową skorupką, mięknącą przed wylęgiem młodych, mającym miejsce zależnie od klimatu, po około 60-100 dniach od złożenia. W niesprzyjających warunkach atmosferycznych młode wykluwają sie na wiosnę następnego roku. Dojrzałość płciową uzyskują w wieku ok 7 lat a długość życia nawet do 120 lat. Głównymi zagrożeniami żółwia błotnego są: zanik naturalnego środowiska życia, niszczenie i użytkowanie miejsc lęgowych, nieprawidłowo prowadzone procesy melioracji terenu i osuszania terenów – gatunek ten jest szczególnie wrażliwy na suszę.

wskaznikPYTANIE 10

Kwiaty której z wymienionych roślin są niebieskie?
A. przytulia pospolita
B. niecierpek drobnokwiatowy
C. ostrożeń błotny
D. przetacznik ożankowy

pytanie10_odpowiedzi

wskaznikPYTANIE 9

Ile jest parków narodowych w Polsce? Który jest najmłodszy i w którym roku powstał?
W Polsce są 23 parki narodowe. Najmłodszy z nich powstał 1 lipca 2001 roku i jest nim Park Narodowy Ujście Warty. Został założony dla ochrony unikatowych terenów podmokłych, rozległych łąk i pastwisk, które są jedną z najważniejszych w Polsce ostoją ptaków wodnych i błotnych. Na obszarze parku zaobserwowano ponad 279 gatunków ptaków, z czego lęgi stwierdzono u więcej niż 170 gatunków. Kilkanaście z nich figuruje w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, np.: bączek, ohar, cyraneczka, mewa mała, kulik wielki.

wskaznikPYTANIE 8

W którym mazowieckim parku krajobrazowym znajduje się Rezerwat Jegiel i co jest głównym przedmiotem ochrony na jego terenie?
Rezerwat Jegiel jest częścią Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Utworzony został w 1981 r. na powierzchni 18,54 ha. „Jegiel” to kurpiowskie słowo oznaczające świerk, a celem ochrony jest zachowanie rzadko spotykanego zbiorowiska leśnego – świerczyny na torfie. Średni wiek drzewostanu wynosi 120 lat, zdarzają się też pojedyncze starsze drzewa, a trzy z nich liczące ok. 200 lat uznane zostały za pomniki przyrody. Stanowisko to jest jednym z najbardziej wysuniętych na południe przykładów takiego zbiorowiska leśnego.

wskaznikPYTANIE 7

Obszar ochronny wokół parku narodowego lub krajobrazowego to:
A. biosfera
B. otulina
C. rezerwat
D. biotop
Otulina. Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. otulina to obszar ochronny wokół chronionego przyrodniczo terenu – zazwyczaj parków narodowych i krajobrazowych ale też rezerwatów. Otulina ma zabezpieczać parki i rezerwaty przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka.

wskaznikPYTANIE 6

Jaki jest najmniejszy ptak zamieszkujący tereny Polski?
Mysikrólik (Regulus regulus) – to nasz najmniejszy ptak. Ma zaledwie 9 cm długości ciała i waży 4,5-7g. Potrafi za to zawisnąć jak koliber! Więcej informacji: www.ptaki.info/mysikrólik

wskaznikPYTANIE 5

Podaj nazwy samic, wymienionych zwierząt:
wilk – wadera (wilczyca)
dzik – locha
jeleń – łania
sarna – koza (czasem w gwarze myśliwskiej siuta)
łoś – klępa, łosza
żubr – krowa (żubrzyca)

wskaznikPYTANIE 4

Która z roślin jest gatunkiem inwazyjnym?
A. Cis pospolity
B. Dziewanna wielkokwiatowa
C. Dąb czerwony
D. Cieciorka pstra
Roślina inwazyjna to dąb czerwony. Sprowadzony został do Europy kilkaset lat temu z Ameryki Północnej. Jest łatwy w uprawie, ponieważ posiada znacznie mniejsze wymagania glebowe niż rodzime dęby, a przy tym jest bardziej odporny na mróz, suszę czy zanieczyszczenia powietrza. Jest niebezpieczny dla rodzimej flory i jako taki powinien być usuwany z obszarów chronionych, a także z lasów podczas przebudowy drzewostanu. Występuje już na całym niżu i w niższych położeniach górskich. Wypiera rodzime gatunki dębów i inne drzewa.

wskaznikPYTANIE 3

Jak się nazywa rzeka, która jest osią Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego?
Pytanie okazało się nieco podchwytliwe, a prawidłowa odpowiedź brzmi:
Skrwa Prawa
– Brudzeński Park Krajobrazowy leży na prawym brzegu Wisły i obejmuje dolny odcinek Skrwy Prawej. W przeciwieństwie do Skrwy Lewej, która ma swoje ujście po drugiej stronie Wisły. Skrwa Prawa jest też nazywana Skrwą Prawobrzeżną lub Północną.

 

wskaznikPYTANIE 2

Umieszczony na opakowaniu znak plain_ziel_punktoznacza:
1. Opakowanie produktu nadaje się do recyclingu
2. Producent opakowania wniósł opłatę na rzecz krajowej organizacji odzysku odpadów
3. Produkt i opakowanie są bezpieczne dla ozonu
4. Opakowanie produktu ulega biodegradacji

Zielony punkt – znak ten oznacza, że producent danego opakowania wniósł za nie opłatę na rzecz krajowej organizacji odzysku opakowań.

wskaznikPYTANIE 1

Wymień gatunki jaskółek gniazdujące w Polsce
W Polsce gniazdują trzy gatunki jaskółek: brzegówka (Riparia riparia), oknówka (Delichon urbica) oraz dymówka (Hirundo rustica).