Regulamin konkursu

plakat_02ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa konkursu: Konkurs fotograficzny pt. „Ptaki zimujące w kraju. Zdjęcia, zwyczaje, wiedza.”
2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Lokalna Akcja Specjalna
3. Konkurs rozpoczyna się 5 października 2015r. i trwać będzie do 11 grudnia 2015r.
4. Zadaniem prac konkursowych jest:
a) Wykonanie zdjęć ptaków zimujących w Polsce
b) Wypełnienie kwestionariusza opisu do każdego przesyłanego zdjęcia wg wzoru załączonego do niniejszego regulaminu (Załącznik nr 2)
5. Konkurs organizowany jest na terenie województwa mazowieckiego.
6. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych w wieku szkoły podstawowej – 5 i 6 klasa oraz gimnazjalistów uczęszczających do szkół na terenie województwa mazowieckiego, dalej zwanych „Uczestnikami”, których udział w konkursie jest możliwy wyłącznie za zgodą opiekunów prawnych. W konkursie biorą udział szkoły podstawowe i gimnazjalne z terenu województwa mazowieckiego.

ROZDZIAŁ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Prace konkursowe (max. 3) należy wysłać na adres mailowy organizatora do dnia 6 grudnia 2015 roku do godz. 20.00. Na adres: kontakt@akcjalokalna.org. Z napisem w temacie „Konkurs -­‐ Ptaki”
1. Praca konkursowa ma być zdjęciem ptaka lub ptaków opatrzonym krótkim opisem zdjęcia wg kwestionariusza (Załącznik nr 2).
2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
3. Każdy uczestnik konkursu może przekazać do 3 prac.
4. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
5. Uczestnik konkursu przekazując tym samym pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
6. W mailu zgłoszeniowym przesłanym do dnia 06.12.2015r. na w/w adres email Fundacji powinny znaleźć się następujące informacje i załączniki:
a) do 3 zdjęć (format JPG) – każde zdjęcie powinno zostać podpisane innym tytułem,
b) kwestionariusz (Załącznik nr 2) do każdego nadesłanego zdjęcia, zatytułowany i podpisany tak samo jak zdjęcie którego dotyczy opis
c) podpisany przez opiekuna prawnego i następnie zeskanowany Załącznika nr 1, który jest zgodą na udział w konkursie osoby małoletniej oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Dane te będą służyć wyłącznie do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu.
7. Oryginał Załącznika nr 1, podpisany przez opiekuna prawnego ze zgodą na udział w konkursie osoby małoletniej oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać pocztą na adres Fundacja LAS, ul. Leśna 1, 05-­‐822 Milanówek, w terminie do 06.12.2015 – decyduje data wpłynięcia.
8. Prace niepodpisane, anonimowe, niekompletne lub bez oryginału pisemnej zgody opiekuna prawnego nie będą zakwalifikowane do konkursu.
9. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
10. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
11. Opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację LAS zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 833) w zakresie i celu realizacji oraz rozstrzygnięcia Konkursu jak również wydania nagrody. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia. Pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie wraz oświadczeniem opiekuna prawnego będzie załącznikiem do dostarczonej pracy (Załącznik nr 1).
12. Przesłanie zdjęcia na konkurs oznacza także udzielenie Organizatorowi przez uczestnika konkursu nieodpłatnej licencji na bezterminową prezentację fotografii oraz na nieodpłatną publikację w materiałach promocyjnych i marketingowych, wydawnictwach i stronach internetowych Organizatora.
13. Galeria konkursowa jest moderowana i Organizator nie ma obowiązku publikacji wszystkich zdjęć zgłoszonych do konkursu.
14. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.

ROZDZIAŁ 3 WYNIKI KONKURSU I NAGRODY
1. Jury powołane przez Organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w grudniu podczas finału w miejscu podanym na stronie internetowej Organizatora oraz na przez ogłoszenie zawierające tytuły nagrodzonych prac oraz imiona i nazwiska zwycięzców na stronie Internetowej Fundacji LAS i partnerów konkursu. Dodatkowo wyniki będą opublikowane na portalu społecznościowym facebook.pl
4. Nagrody:
Kategoria: Najciekawsze zdjęcia w konkursie
Nagroda za I miejsce w kategorii „najciekawsze zdjęcie w konkursie” – dla ucznia szkoły podstawowej
Nagroda za II miejsce w kategorii „najciekawsze zdjęcie w konkursie” – dla ucznia szkoły podstawowej
Nagroda za III miejsce w kategorii „najciekawsze zdjęcie w konkursie” – dla ucznia szkoły podstawowej
Nagroda za I miejsce w kategorii „najciekawsze zdjęcie w konkursie” – dla ucznia gimnazjum
Nagroda za II miejsce w kategorii „najciekawsze zdjęcie w konkursie” – dla ucznia gimnazjum
Nagroda za III miejsce w kategorii „najciekawsze zdjęcie w konkursie” – dla ucznia gimnazjum
Kategoria: Najciekawszy opis zgłoszonego zdjęcia
Nagroda za najciekawszy opis zgłoszonego zdjęcia – dla ucznia szkoły podstawowej
Nagroda za najciekawszy opis zgłoszonego zdjęcia – dla ucznia gimnazjum
Kategoria: Szkoła, z której uczniowie uzyskali w konkursie największą sumę punktów.
Nagroda dla szkoły podstawowej, z której uczniowie uzyskali w konkursie największą sumę punktów
Nagroda dla gimnazjum, z którego uczniowie uzyskali w konkursie największą sumę punktów
5. Wszyscy uczestnicy fizyczni konkursu otrzymają dyplom.
6. Uczestnicy finału, którzy znajdą się poza podium, odbiorą nagrody pocieszenia w postaci sadzonek drzew gatunków rodzimych.
7. Pierwsze zgłoszenie konkursowe zostanie nagrodzone upominkiem.
8. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
9. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
10. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
11. Nieodebrana nagroda zostanie przeznaczona na inne konkursy przyrodnicze organizowane przez Fundację LAS.

ROZDZIAŁ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
2. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie Organizatora
3. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) Zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na przebieg organizacji konkursu,
b) Odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) Nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d) Rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

POBIERZ REGULAMIN 

icon_pdf