Regulamin wycieczek

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYCIECZKACH ORGANIZOWANYCH FUNDACJĘ LOKALNA AKCJA SPECJALNA

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin uczestnictwa dotyczy wszystkich wycieczek organizowanych w ramach projektu Ptasia Akademia przez Fundacją Lokalna Akcja Specjalna, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Wszyscy Uczestnicy wycieczek, zwani dalej „Uczestnikami”, zobowiązani są do przestrzegania niniejszego „Regulaminu uczestnictwa”.
 3. Wycieczki nie mają charakteru komercyjnego.

II. ZAPISY NA WYCIECZKĘ

 1. Warunkiem zapisu na wycieczkę jest wpłata pełnej ceny uczestnictwa w wysokości podanej w ogłoszeniu. Wpłaty można dokonać przelewem na konto bankowe Fundacji LAS, podając na przelewie miejsce wycieczki i nazwisko i imię osoby, na którą dokonano wpłaty.
  Nr konta: Raiffeisen Polbank SA, 52 1750 0012 0000 0000 2948 2705
 2. Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
 3. Przy zapisie na wycieczkę należy przesłać mailem na adres kontakt@akcjalokalna.org wypełniony formularz zgłoszenia. Dane tam zawarte są niezbędne do ubezpieczenia Uczestnika.
 4. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie obejmuje uszczerbków na zdrowiu powstałych w wypadkach po spożyciu alkoholu oraz w innych przypadkach zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

III. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W WYCIECZCE

 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce, Uczestnik zobowiązany jest pisemnie poinformować Organizatora.
 2. Zgłoszenie rezygnacji należy dokonać mailem na adres kontakt@akcjalokalna.org
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce po podanej w ogłoszeniu dacie zapisów, zwrot kosztów nie przysługuje, chyba że:
  1. jest lista rezerwowa osób chętnych na wyjazd i ktoś z tej listy zajmie zwolnione miejsce,
  2. Uczestnik odstępując od umowy, wskaże inną osobę, której przekaże uprawnienia i która podejmie obowiązki wynikające z tej umowy.
 4. Lista uczestników wycieczki zamykana jest w podanej w ogłoszeniu dacie zapisów.
 5. Osobom, które nie wezmą udziału w wycieczce, a nie zgłosiły tego faktu Organizatorowi odpowiednio wcześnie, zwrot wpłaconych kwot nie przysługuje.
 6. Organizator ma obowiązek dokonania zwrotu wpłaty w ciągu 7 dni od daty rezygnacji.

IV. ZASADY PODCZAS WYJAZDU

 1. Za realizację programu wycieczki odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez Organizatora (pilot, przewodnik).
 2. Każdy uczestnik bierze udział w wycieczkach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania wycieczki oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników wycieczki i osób trzecich.
 3. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zapisu na wycieczki osobom, które nie stosują się do zaleceń Organizatora.
 4. Niepełnoletni mogą brać udział w wycieczkach tylko pod opieką i na odpowiedzialność dorosłych. Osoba biorąca czasowo odpowiedzialność za niepełnoletnich musi we własnym zakresie zadbać o pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział dzieci pod opieką tejże osoby w danym dniu (wzór takiej zgody – załącznik). Organizatorzy służą pomocą, ale nie biorą odpowiedzialności za żadne zdarzenia i szkody wynikłe podczas sprawowania tej opieki.
 5. W wycieczce uczestniczyć mogą wyłącznie osoby znajdujące się na liście, będącej w posiadaniu Organizatora.
 6. Podczas wycieczki należy mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tożsamości uczestnika.
 8. W przypadku, gdy uczestnik nie posiada lub nie chce okazać dokumentu tożsamości Organizator może odmówić takiej osobie prawa do udziału w wycieczce, bez możliwości ubiegania się o zwrot wpłaconych kwot.
 9. W autokarze/busie obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu wycieczki z przyczyn od nas niezależnych, a mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników (np. załamanie pogody).
 11. Zastrzegamy sobie prawo do przełożenia terminu wycieczki w przypadku zbyt małej liczby uczestników.
 12. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych, granicznych, obowiązujących w parkach narodowych, krajobrazowych, rezerwatach przyrody oraz porządkowych określonych przez prowadzącego wycieczkę.
 13. Zgłoszenie się na wycieczkę jest potwierdzeniem dobrego stanu zdrowia uczestnika. W przypadku stałego stosowania jakichkolwiek leków prosimy o ich zabranie ze sobą.

icon_word ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW